Prezentācija par skolas atvēršanu

Prezentācijā ir atrodama vispārīga informācija par skolu: par tās atvēršanu, par to, kā viss sācies tālajā 1984. gadā.

Skolas muzeja dibināšana

Skolotāju komanda, kura 2009. gadā atvēra jauno skolas muzeju (no kreisās uz labo pusi):

 • Vizuālās mākslas skolotāja

  Tatjana Šandurova

 • Skolas direktore

  Ņina Labada

 • Bijušā latvijas un pasaules vēstures skolotāja

  Jeļena Metlova

 • Vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja

  Irēna Vai

 • Bijušā latvijas un pasaules vēstures skolotāja

  Gaļina Ralko

Muzeja mērķi un uzdevumi:

 1. Pievērst uzmanību vēsturei un celt patriotisma garu skolas sabiedrībā
 2. Mudināt skolas audzēkņus interesēties par savas skolas vēsturi
 3. Iesaistīt muzejniekus skolas muzeja darba pašpārvaldē
 4. Mācīt muzejniekus darbam iestādes muzejam izvēlētajās jomās
 5. Izglītot muzejniekus krājuma dokumentēšanā, uzskaitē un glabāšanā
 6. Sekmēt muzeja krājuma izmantošanu mācību procesā, muzeja pasākumos, skolas tradīcijās un to popularizēšanā

Muzeja darba saturs:

 1. Muzejnieki apgūst izglītības iestādes vēsturi, mācās to pasniegt klausītājiem, organizē muzejā pasākumus, saglabājot tradīcijas, veicina identitātes uzturēšanu un paaudžu sadarbību
 2. Muzejnieki apgūst jaunas zināšanas, pilnveido savus resursus, apgūst vadības un sociālā darba pieredzi
 3. Muzejnieki paplašina zināšanas, rakstot sadarbības, iniciatīvu vai finansēšanas projektus, veicot pētniecisko darbu, uzkrājot pieredzi, strādājot muzeja ekspozīciju tēmās un organizējot dažādus pasākumus

Skolas muzeja padome

Irēna Vai

Vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja, muzeja pedagogs
 • pārvalda muzeja darbību
 • konsultē muzeja prezidentu

Oksana Solovjova

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, muzeja pedagogs
 • pārvalda muzeja darbību
 • konsultē muzeja prezidentu

Kristīna Kižlo

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, muzeja pedagogs
 • pārvalda muzeja darbību
 • konsultē muzeja prezidentu

Mihails Korčevskis

Datorikas skolotājs, muzeja pedagogs, mājaslapas administrators
 • pārvalda muzeja darbību
 • izstrādā mājaslapu un regulāri papildina to ar aktuālo informāciju
 • regulāri sadarbojas ar Skolēnu pašpārvaldi

Sofiya Zalutskaya

Muzeja prezidente-priekšsēdētāja
 • plāno un organizē muzeja darbību
 • kopā ar Skolēnu pašpārvaldi un skolas pasākumu plānu saskaņo muzeja darba plānu
 • vada muzeja darbinieku sanāksmes un sēdes
 • sadala pienākumus un piemēro tos muzeja darbinieku interesēm
 • analizē paveikto un popularizē muzeja rīkotos pasākumus
 • pārstāv muzeju ārpus skolas

Ksenija Pukinska

Muzeja viceprezidente, galvenā pasākumu organizatore
 • palīdz prezidentam un aizvieto viņu prombūtnes laikā
 • kopā ar prezidentu vada muzeja darbinieku sanāksmes un sēdes
 • piedalās darba plāna izstrādē
 • organizē speciālos muzeja pasākumus
 • pārzina muzeja krājumu
 • pārstāv muzeju ārpus skolas

Sofija Platonova

Muzeja hroniste
 • apkopo atmiņas par pagājušajiem pasākumiem
 • apraksta jaunākos skolas notikumus
 • gatavo reportāžas
 • pārbauda vēsturiskos faktus

Arina Šetohina

Muzeja gide
 • pārzina muzeja krājumu
 • vada vispārējās un tematiskās ekskursijas
 • organizē intervijas ar citiem cilvēkiem par skolas vēsturi
 • sagatavo pasākumus skolas viesiem

Kirills Aleksejevs

Muzeja noformētājs
 • atbild par muzeja vizuālo kopskatu
 • nosaka ekspozīcijas saturu
 • sagatavo izstāžu noformējumu

Elīza Baļuha

Galvenā pētniecības veicēja
 • veic pētījumus par vēsturiskajiem faktiem un muzeja pasākumiem
 • iesaista interesentus pētniecības darbā
 • sadarbojas ar Skolēnu pašpārvaldi

Veronika Kasjana

Galvenā projektu vadītāja
 • raksta sadarbības projektus ar citu skolu muzejiem
 • nodrošina projektu realizāciju skolā
 • iesaista interesentus projektu darbā
 • sadarbojas ar Skolēnu pašpārvaldi